Algemene voorwaarden

De verkoper

KBO: BE0889.952.927

De webwinkel Atelier Char-Lou is gevestigd te België, 3840 Borgloon

E-mail:info@ateliercharlou.be

Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”

Artikel 1: Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 2: Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Artikel 3: Betaling

Voor betaling kan gekozen worden uit diverse mogelijkheden dewelke op de webshop vermeld staan. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Atelier Char-Lou gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Artikel 4: Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen bij verzending met tracking worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Wanneer je pakje retour komt bij ons, omdat je je adres niet volledig opgaf, dan zijn de kosten (€7,5) voor deze retour voor jou. Zorg er voor dat je het verzendadres correct én volledig invoert.

Artikel 5: Prijs

Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn steeds in euro inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten en taksen. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Atelier Char-Lou behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Char-Lou beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Char-Lou zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@ateliercharlou.be

Artikel 9: Garantie en retour

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de bestelbevestiging of kasticket en betaalbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@ateliercharlou.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Atelier Char-Lou. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via het atelier. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 
Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de website aankopen: de consument heeft het recht aan Atelier Char-Lou mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Atelier Char-Lou. Enkel artikelen die zich in de originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle labels en in originele verpakking bevinden, kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of artikelen die gedragen werden. De Atelier Char-Lou artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via andere kanalen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bepaald. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Char-Lou om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@ateliercharlou.be of per post op het volgende adres: Boeshoven 6, 3840 Borgloon, België.

Artikel 13: Verzendkosten en -termijn

Orders worden verstuurd van zodra betaling ontvangen is. Leveringen in België zullen gemiddeld 1 tot 5 werkdagen duren. Artikelen die op maat gemaakt worden hebben een langere levertermijn. Op de website staat aangeduid moest de levertermijn van andere artikelen langer bedragen dan 1 tot 5 werkdagen (indien niet, zal de klant verwittigd worden). Internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Atelier Char-Lou gaat voor de steeds verzekerde zending met Track and Trace om zeker te zijn dat de geleverde goederen correct worden afgeleverd bij de koper. De prijs voor de verzending met tracking bedraagt 6,65€. De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 50 EUR BINNEN BELGIË.

Artikel 14: Geschenkbonnen

Een Atelier Char-Lou geschenkbon is geldig bij aankoop via de website www.ateliercharlou.be. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 15: Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Char-Lou. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Atelier Char-Lou kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.ateliercharlou.be

Als zich een probleem voordoet met een artikel dat u aankocht bij Atelier Char-Lou en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van één maand na ontvangst.
Wij bezorgen u dan gratis hetzelfde artikel binnen de 30 dagen, indien de voorraad strekt. Zoniet, mag u een ander artikel van dezelfde verkoopwaarde kiezen.
Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen.